Lễ ký kết hợp tác Alphanam Group

Địa điểm: Đà Nẵng
Thời gian: 4/2021

Lễ ký kết hợp tác Alphanam Group Ảnh 0
Lễ ký kết hợp tác Alphanam Group Ảnh 1
Lễ ký kết hợp tác Alphanam Group Ảnh 2
Lễ ký kết hợp tác Alphanam Group Ảnh 3
Lễ ký kết hợp tác Alphanam Group Ảnh 4
Lễ ký kết hợp tác Alphanam Group Ảnh 5
Lễ ký kết hợp tác Alphanam Group Ảnh 6
Lễ ký kết hợp tác Alphanam Group Ảnh 7
Lễ ký kết hợp tác Alphanam Group Ảnh 8
Lễ ký kết hợp tác Alphanam Group Ảnh 9
Lễ ký kết hợp tác Alphanam Group Ảnh 10
Lễ ký kết hợp tác Alphanam Group Ảnh 11
Lễ ký kết hợp tác Alphanam Group Ảnh 12
Lễ ký kết hợp tác Alphanam Group Ảnh 13
Lễ ký kết hợp tác Alphanam Group Ảnh 14
Lễ ký kết hợp tác Alphanam Group Ảnh 15
Lễ ký kết hợp tác Alphanam Group Ảnh 16
Lễ ký kết hợp tác Alphanam Group Ảnh 17
Lễ ký kết hợp tác Alphanam Group Ảnh 18
Lễ ký kết hợp tác Alphanam Group Ảnh 19