Tuyển dụng


TUYỂN DỤNG THÁNG 10/2023: NHÂN VIÊN SALE SỰ KIỆN

TUYỂN DỤNG THÁNG 10/2023: NHÂN VIÊN SALE SỰ KIỆN

05/10/2023 Views: 16


VỊ TRÍ: NHÂN VIÊN SALE SỰ KIỆN Số lượng: 01 Địa điểm làm việc: 217 Trần Phú, Hải Châu, Đà Nẵng

TUYỂN DỤNG THÁNG 10/2023: PHÓ GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

TUYỂN DỤNG THÁNG 10/2023: PHÓ GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

05/10/2023 Views: 7


VỊ TRÍ: PHÓ GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG Số lượng: 01 Địa điểm làm việc: 217 Trần Phú, Hải Châu, Đà Nẵng

TUYỂN DỤNG THÁNG 9/2023: THỰC TẬP SINH ĐIỀU HÀNH SỰ KIỆN

TUYỂN DỤNG THÁNG 9/2023: THỰC TẬP SINH ĐIỀU HÀNH SỰ KIỆN

04/10/2023 Views: 203


VỊ TRÍ: THỰC TẬP SINH ĐIỀU HÀNH SỰ KIỆN Số lượng: 02 Địa điểm làm việc: 217 Trần Phú, Hải Châu, Đà Nẵng

TUYỂN DỤNG THÁNG 9/2023: THỰC TẬP SINH HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

TUYỂN DỤNG THÁNG 9/2023: THỰC TẬP SINH HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

04/10/2023 Views: 162


VỊ TRÍ: THỰC TẬP SINH HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ Số lượng: 01 Địa điểm làm việc: 217 Trần Phú, Hải Châu, Đà Nẵng

TUYỂN DỤNG THÁNG 9/2023: THỰC TẬP SINH KẾ TOÁN

TUYỂN DỤNG THÁNG 9/2023: THỰC TẬP SINH KẾ TOÁN

03/10/2023 Views: 158


VỊ TRÍ: THỰC TẬP SINH KẾ TOÁN Số lượng: 01 Địa điểm làm việc: 217 Trần Phú, Hải Châu, Đà Nẵng

TUYỂN DỤNG THÁNG 09/2023: NHÂN VIÊN ĐIỀU HÀNH TOUR

TUYỂN DỤNG THÁNG 09/2023: NHÂN VIÊN ĐIỀU HÀNH TOUR

05/10/2023 Views: 309


VỊ TRÍ: NHÂN VIÊN ĐIỀU HÀNH TOUR Số lượng: 02 Địa điểm làm việc: 217 Trần Phú, Hải Châu, Đà Nẵng

TUYỂN DỤNG THÁNG 09/2023: NHÂN VIÊN ĐIỀU HÀNH SỰ KIỆN

TUYỂN DỤNG THÁNG 09/2023: NHÂN VIÊN ĐIỀU HÀNH SỰ KIỆN

05/10/2023 Views: 470


VỊ TRÍ: NHÂN VIÊN ĐIỀU HÀNH SỰ KIỆN Số lượng: 02

TUYỂN DỤNG THÁNG 9/2023: NHÂN VIÊN SALE SỰ KIỆN

TUYỂN DỤNG THÁNG 9/2023: NHÂN VIÊN SALE SỰ KIỆN

05/10/2023 Views: 630


VỊ TRÍ: NHÂN VIÊN SALE SỰ KIỆN Số lượng: 02

TUYỂN DỤNG THÁNG 9/2023: PHÓ GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

TUYỂN DỤNG THÁNG 9/2023: PHÓ GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

05/10/2023 Views: 671


VỊ TRÍ: PHÓ GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG Số lượng: 01

TUYỂN DỤNG THÁNG 9/2023: THỰC TẬP SINH TỔ CHỨC SỰ KIỆN

TUYỂN DỤNG THÁNG 9/2023: THỰC TẬP SINH TỔ CHỨC SỰ KIỆN

05/10/2023 Views: 248


VỊ TRÍ: THỰC TẬP SINH TỔ CHỨC SỰ KIỆN Số lượng: 04

TUYỂN DỤNG THÁNG 08/2023: NHÂN VIÊN ĐIỀU HÀNH SỰ KIỆN

TUYỂN DỤNG THÁNG 08/2023: NHÂN VIÊN ĐIỀU HÀNH SỰ KIỆN

02/10/2023 Views: 796


VỊ TRÍ: NHÂN VIÊN ĐIỀU HÀNH SỰ KIỆN Số lượng: 02

TUYỂN DỤNG THÁNG 08/2023: NHÂN VIÊN ĐIỀU HÀNH TOUR

TUYỂN DỤNG THÁNG 08/2023: NHÂN VIÊN ĐIỀU HÀNH TOUR

02/10/2023 Views: 761


VỊ TRÍ: NHÂN VIÊN ĐIỀU HÀNH TOUR Số lượng: 02

TUYỂN DỤNG THÁNG 08/2023: NHÂN VIÊN CHĂM SÓC HỘI NGHỊ/SỰ KIỆN

TUYỂN DỤNG THÁNG 08/2023: NHÂN VIÊN CHĂM SÓC HỘI NGHỊ/SỰ KIỆN

03/10/2023 Views: 281


VỊ TRÍ: NHÂN VIÊN CHĂM SÓC HỘI NGHỊ/SỰ KIỆN Số lượng: 02

TUYỂN DỤNG THÁNG 08/2023: NHÂN VIÊN SALE SỰ KIỆN

TUYỂN DỤNG THÁNG 08/2023: NHÂN VIÊN SALE SỰ KIỆN

04/10/2023 Views: 673


VỊ TRÍ: NHÂN VIÊN SALE SỰ KIỆN Số lượng: 02

TUYỂN DỤNG THÁNG 08/2023: PHÓ GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

TUYỂN DỤNG THÁNG 08/2023: PHÓ GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

04/10/2023 Views: 335


VỊ TRÍ: PHÓ GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG Số lượng: 01